سوئیچ هوشمند صدا

سوئیچ هوشمند صدا صبا SABA Audio ChangeOver

پایداری سیستم پخش در یک چرخه کاری بدون نوار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هرگونه خطایی چه درتجهیزات و سخت افزاری چه در سیستم عامل و نرم افزار اعتمادپذیری سیستم را به شدت کاهش می دهد. در کنار استفاده از یک دستگاه سوئیچ هوشمند است.در این روش ،دو سیستم پخش(اصلی و پشتیبان) به صورتهمزمان کار می کنند و سیگنال دیجیتال یکسانی را به سوئیچ هوشمند می فرستند و سوئیچ هوشمند با انتخاب خروجی معتبر پخش بدون وقفه را تضمین می کند.بدین ترتیب در صورت بروز خطا در سیستم اصلی، دستگاه بلافاصله پخش را از طریق سیستم پشتیبان ادامه می دهد.